Central Retail Careers | หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน Central Retail | Career Website
Central Career Central Retail | Career Website

Tips & Tricks Detail

Check List 10 ทักษะจำเป็นที่คนทำงานควรต้องมีก่อนปี 2025

Standard Post with Image

1.ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา

World Economic Forum    ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต โดยมีทักษะในกลุ่มนี้ติด Top 10 มากถึง 5 ทักษะ เพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

  • - Analytical thinking and innovation  - ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม (อันดับ 1)
  • - Complex problem-solving  - ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (อันดับ 3)
  • - Critical thinking and analysis  - ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (อันดับ 4)
  • - Creativity, originality and initiative  - ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ (อันดับ 5)
  • - Reasoning, problem solving and ideation  - ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด (อันดับ 10)

2 ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง

เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่องค์กรคาดหวังคือการที่พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ  

  • - Active learning and learning strategies  - ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (อันดับ 2)
  • - Resilience, stress tolerance and flexibility  - ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว (อันดับ 9)

3 ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ในอนาคตโลกจะต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา

  • - Leadership & Social Influence  -ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (อันดับ 6)

4 ทักษะด้านเทคโนโลยี

เมื่อองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

  • - Technology use, monitoring and control  - ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี (อันดับ 7)
  • - Technology design & programming  -ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม (อันดับ 8) 

ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คุณลองเช็คลิสต์ตัวเองดูว่า คุณมีทักษะเหล่านี้หรือยัง ?? เพราะ ทักษะ หรือ องค์ความรู้เดิมจะไม่เพียงพออีกต่อไป

ที่มา www.weforum.org
ที่มา www.salika.co
Share this Post:

Related Posts: