เซ็นทรัล รีเทล เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในเดือนมิถุนายน 2565

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

เซ็นทรัล รีเทล เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ในเดือนมิถุนายน 2565 นับจาก เซ็นทรัล รีเทล ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล นำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น โครงการการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นโครงการที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เห็นความสำคัญและร่วมมือกันผลักดัน

โดยไตรมาส 2 ปี 2564 ถึงไตรมาส 1 ปี 2565 พวกเราชาวเซ็นทรัล รีเทล ได้ร่วมแรงและดำเนินการตามกรอบของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จนสามารถได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในเดือนมิถุนายน 2565 เร็วกว่ากำหนด 6 เดือน

ขอขอบคุณทุกความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานและการสนับสนุนจากทุกหน่วยธุรกิจ (BU) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล รีเทล อันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราทุกคนจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป


ที่มา

Share this Post:

Related Posts: