เซ็นทรัล รีเทล ติดอันดับ หุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนความสำเร็จต้นแบบค้าปลีกอย่างยั่งยืน 💚🌎

centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน
centralretail central โรบินสัน เซ็นทรัล งาน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืนทางธุรกิจค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทุกมิติ โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันองค์กรเป็น “Green & Sustainable Retail” องค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม และตลอดการดำเนินงานของเซ็นทรัล รีเทล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้รับการยอมรับและสะท้อนความสำเร็จขององค์กรผ่านการได้รับคัดเลือกติดอันดับในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้าสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ โดยเป้าหมายระยะสั้นภายในปี 2573 จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ 30%, ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 5,400 ล้านบาทต่อปี, ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 100% และการบริหารจัดการขยะและลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ 30% รวมถึงมีเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ภายในปี 2593 ในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ได้ ทั้งนี้พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีในเชิงบวก และปลูกฝังแนวคิด วัฒนธรรมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจ มีเป้าหมายเดียวกัน และลงมือทำให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาวเซ็นทรัล รีเทล มุ่งเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกในไทย โดยตั้งเป้าพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ ReNEW ใน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

🌱 Reduce Greenhouse Gases ผ่านการดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น

🤝 Navigate Society Wellbeing ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างความเท่าเทียม และสนับสนุนความหลากหลายในสังคม

🍴 Eco-Friendly Packaging หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

♻️ Waste Management จัดการขยะมูลฝอย และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการก่อมลพิษ และการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน


ที่มา

Share this Post:

Related Posts: