นโยบายความเป็นส่วนตัวฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(ผู้สมัครงาน)

นายจ้างและกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล (“บริษัท” “เรา” “ฝ่ายเรา” หรือ “ของเรา”) จัดให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญในองค์กรธุรกิจเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้สมัครงาน และผู้เยาว์ ("ท่าน" หรือ "ของท่าน") และบอกกล่าวท่านเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการขั้นตอนการสรรหาบุคลากรและโครงการต่างๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามที่ระบุด้านล่าง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น


1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

ส่วนหนึ่งในขั้นตอนของการสรรหาบุคลากรและโครงการต่างๆ บริษัทอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งานซึ่งอาจส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครออนไลน์และ / หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ (เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัท ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อโซเชียล งานนัดพบแรงงาน งานอีเว้นเครือข่าย เป็นต้น) บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ หรือผ่านมาทางบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานหรือบริการกับบริษัทและภายในกลุ่มเซ็นทรัล

1) รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม สถานภาพทางการสมรส วันที่และสถานที่เกิด อายุ เพศ กรุ๊ปเลือด ส่วนสูง น้ำหนัก การรับราชการทหาร ภาพถ่าย สัญชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ และ / หรือใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเชฟ และใบอนุญาตทนายความ เป็นต้น) สมุดทะเบียนรถยนต์ บัญชีสื่อสังคม ลายเซ็น CV ประวัติ ใบสมัคร บัญชีธนาคาร และสิ่งตัวระบุตัวตนอื่นๆ

2) ข้อมูลการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลในทะเบียนบ้าน ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน;

3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน: เช่น ประสบการณ์การทำงานและการจ้างงานก่อนหน้า (ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง แผนกและประวัติตำแหน่งและเงินเดือนและผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า) พฤติกรรมการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ใบรับรองและคุณสมบัติต่างๆ

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำแนกตามกฎหมายว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและโอนไปต่างประเทศหากบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

บริษัทยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้:

1) ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ (เช่นข้อมูลการตรวจรักษา ผลการทดสอบยาและผลการทดสอบเอชไอวี)
2) ประวัติอาชญากรรม และ
3) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ศาสนา

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติใกล้ชิด ผู้อ้างอิง และ / หรือผู้มีความสัมพันธ์อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งสิทธิของเขาที่มีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ปรับใช้กับเขา ท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลเหล่านั้นและทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นกับบริษัท


2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอม

 • ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์: เช่น สภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองแพทย์ / ใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร; ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร;
 • ประวัติอาชญากรรม: บริษัทดำเนินการจัดทำหรือขอรับประวัติอาชญากรรม และ / หรือการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับท่านตามสมควรกับหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพื่อประโยชน์ในการและการสรรหาบุคลากร;
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและการจัดสรรสวัสดิการ (เช่น การเตรียมอาหาร การจัดให้มีวันหยุดทางศาสนา การวางแผนการใช้กำลังคน และการจัดการหาสถานที่รองรับในที่ทำงาน)


2.2. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายอื่นๆ สำหรับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทยังอาจอาศัยอ้างอิง: (1) หลักสัญญาเป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทกับท่านหากท่านเป็นพนักงาน หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นคนทำงาน; (2) หน้าที่ความรับผิดทางกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัท; (3) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก (4) ผลประโยชน์ที่สำคัญ เป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ


บริษัทอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน การรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อการติดต่อ การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร การตัดสินใจจ้าง การกำหนดเงินเดือนและข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆ สำหรับทำสัญญาการจ้างงานใหม่ ขั้นตอนการปฐมนิเทศประเมินผู้สมัคร / ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน การตรวจสอบประวัติ (ถ้าท่านได้รับการเสนอตำแหน่งกับบริษัท) และชื่อผู้ติดต่อที่ท่านกำหนดในกรณีฉุกเฉิน


3. บุคคลใดที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถเข้าไปดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็จะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3.1. กลุ่มเซ็นทรัล

ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีการร่วมมือและแบ่งปันบุคลากร การให้บริการ และระบบต่างๆ (รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์) และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรายงานตามปกติ บริษัทอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง หรืออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.2. ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบริษัท

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนจัดหางานและผู้ให้บริการงานด้านบุคคล

3.3. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน)


4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเว่อร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


5. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับมาและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาของการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการให้บริการของท่านรวมถึงหลังจากนั้นตราบใดที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน


6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การทำลาย การใช้ การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรองว่าวิธีการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางของบริษัท


7. บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อย่างไร

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับสิบปีท่านจะไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ บริษัทไม่ประสงค์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่าสิบปี แต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้สิทธิเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท


8. สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 1. การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 2. การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน
 3. การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
 4. การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 5. การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 6. การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 7. การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 8. การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และ/หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ายกฎหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
HR Privacy Policy

(Job Applicant/Candidate)

The Employer and Central Group of Companies (the "Company", "we", "us", or "our") takes protection of personal data as an important matter in our businesses. This HR Privacy Policy ("Privacy Policy") describes how we collect, use and disclose personal data of job applicant, candidates and minors ("you" or "your"), and tells you about data protection rights in relation to your Personal Data in connection with recruiting procedures and programs.

For the purpose of this HR Privacy Policy, "Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural person as listed below.

We reserve the right to modify this HR Privacy Policy from time to time, so please review it frequently to see when this HR Privacy Policy was last revised. Any changes to this HR Privacy Policy will become effective when we post the revised HR Privacy Policy on our website or application. We will provide additional notice of significant updates. In case any modification deprives your rights of Sensitive Data in relation to this HR Privacy Policy, the Company will first obtain your consent, except as otherwise permitted by law.


1. What Personal Data we collect

As part of recruiting procedures and programs, we may collect or obtain the following types of information which may include Personal Data about you during recruiting and job interview process, either submitted as part of the online application and/or through alternative channels (e.g. job boards, company’s website and professional recruiting firm, Social Media, Job Fair, Networking events, etc.) We may also collect your Personal Data from other sources or through our affiliates, subsidiaries, other companies, or business partners. The specific type of data collected will depend on the employment or services with us and within Central Group.

1) Personal details: such as title, full name, marital status, date and place of birth, age, gender, blood type, height, weight, military service, photograph, nationality, information on government-issued cards (e.g. national identification card, passport, work permit, driving license and any other license and/or permit such as auditor license, chef license and lawyer license) , car registration book, personal loans, student loans, social media account, signatures, CV, application form, bank account details and other identifiers;

2) Contact details: such as mobile phone number, home telephone number, registered address, present address, e-mail address, information on household registration document, emergency contact details, Line ID, LinkedIn URL, and include other similar information;

3) Information about your job: such as working experience and previous employment (including position, department and title history and salary and benefits from previous employment), work behavior, your education history, training history, certificates and qualifications.

"Sensitive Data" means Personal Data classified by law as sensitive data. We will only collect, use and disclose Sensitive Data, and transfer it across borders, if we have received your explicit consent or as permitted by law. We will also collect, use, disclose and/or cross-border transfer the following Sensitive Data about you:

1) health data and medical data (e.g. medical information, drug testing result, and HIV testing result);
2) criminal records; and
3) sensitive data in the official identification document, such as religious.

If you provide Personal Data about members of your family, next of kin, references and/or other dependents for the purposes set forth in the HR Privacy Policy, it is your responsibility to inform them of their rights with respect to the contents of this HR Privacy Policy as applicable to them. You are also responsible for obtaining any required consent from them, and ensuring that you have the right to provide their personal information to us.


2. Why we collect, use or disclose your Personal Data

2.1. The purpose of which you have given your consent:

 • Health and medical data: such as chronic health conditions or medical history and the information contained in a doctor's certificate/medical certificate for purposes of evaluating the respective suitability of applicants; information on disability for purposes of recruiting;
 • Criminal records: : in the event that we have conducted or received the results of criminal records and/or background checks in relation to you, where relevant and appropriate to your role for purposes of recruitment;
 • Sensitive Data in the official identification documents: for authentication and verification purposes and welfare allocation (e.g. food preparation, provision of religious holiday, workforce planning and accommodating the work place).


2.2. The purposes we may rely on and other legal grounds for processing your Personal Data

We may also rely on: (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of our employment agreement with you if you are an employee or work contract if you are a worker; (2) legal obligation, for the fulfilment of our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercise of official authorities.


We may collect, use or disclose your Personal Data, including, but is not limited to, for the purposes of Recruitment management, including:

Documenting information collected from job applicants as part of the application process, authentication and verification, contacting purposes, evaluating the respective suitability of applicants, making a hiring decision, defining a salary and other basic contract information for a new hire, execution of employment agreement and orientation process, evaluating job applicants/ candidates for their qualification for a particular job, background screening (if you are offered a position with us), and communicating with your designated contacts in case of an emergency.


3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and disclose Personal Data in accordance with the purposes under this HR Privacy Policy. These third parties may be located in Thailand and areas outside Thailand. You can visit their HR privacy policy to learn more details on how they collect, use and disclose your Personal Data as you could also be subject to their privacy policies.

3.1. Central Group

As affiliated companies within Central Group collaborate and partially share employee services and systems (including website-related services and systems) and as part of our regular reporting activities, we may need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data by other companies within Central Group for the purposes set out in this HR Privacy Policy.

3.2. Our service providers and business partners

We may also transfer or allow access to your Personal Data to third party suppliers, business partners and service providers including, but not limited to: (1) internet, software, IT service providers and IT support company; (2) recruitment agencies and outsourced HR service providers;

3.3. Third parties required by law

In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with a legal or regulatory obligation. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third party where we believe it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues (e.g. the Royal Thai Police and the Ministry of Labour).


4. International transfers of your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, which the destination countries may or may not have the same equivalent level of protection for Personal Data protection standards. We take steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred and that the receiving parties have in place an appropriate level of data protection standards or other derogations as allowed by laws. We will request your consent where consent to cross-border transfer is required by law.


5. How long do we keep your Personal Data

We will retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil the purpose for which we have obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. Your Personal Data will, in any case, be retained for the duration of your employment or service relationship as well as thereafter as long as there are statutory retention obligations or potential claims resulting from the employment relationship are not yet time-barred.


6. Security of your Personal Data

The Company recognizes the importance of maintaining the security of your Personal Data. Therefore, the Company endeavours to protect your information by establishing security measures for your Personal Data appropriately and in accordance with the confidentiality safeguard of personal information, to prevent loss, unauthorized or unlawful access, destruction, use, alteration, or disclosure; provided, however, that the Company will ensure that the method of collecting, storing and processing of your Personal Data, including physical safety measures follow the information technology security policies and guidelines of the Company.


7. How do we process Personal Data of minors

If you are a minor who is below or at the age of ten years, you are not able to provide your Personal Data to us before the parental consent has been obtained by us in accordance with the applicable laws. We do not intend to collect your Personal Data without your parental consent in accordance with the laws.

If you are a minor who is above the age of ten years but has not reached the legal age, you are required to obtain the consent from the holder of parental responsibility over you, in accordance with the laws before you provide your Personal Data to us.


8. Your rights as a data subject

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

 1. Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, using and disclosing about you. For your own privacy and security, we may require you to prove your identity before providing the requested information to you;
 2. Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or not up-to-date Personal Data that we collect, use and disclose about you rectified;
 3. Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are collecting, using and disclosing such data on the basis of your consent or to perform a contract with you;
 4. Objection: You may have the right to object to certain collection, use and disclosure of your Personal;
 5. Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances;
 6. Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time;
 7. Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data that we collect, use and disclose about you, except we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to comply with a legal obligation or to establish, exercise, or defend legal claims;
 8. Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.9. Our Contact Details

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this HR Privacy Policy, please contact HR Recruiter to proceed your request or / and coordinate with Data Protection Officer, Legal Team or related persons.