หัวหน้าแผนกขาย (Sale Department Manager)

บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด อิมพีเรียลสำโรง ประกาศเมื่อ : 14 Jul 2021

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริหารยอดขายภายในสาขา ให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • บริหารยอดขายของสาขาและงบกำไรขาดทุน
  • วางแผนกระตุ้นยอดขายภายในสาขา
  • บริหารพนักงานและ PC ภายในสาขา
  • บริหารจัดการยอดสูญเสียให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ ด้านธรุกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์การบริหารสาขาอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย  อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการสื่อสารดี การประสานงาน และ มีความคิดสร้างสรรค์

CONTACT K.Pimrapas

TEL. 065-5107584

APPLY JOB