นักเรียน / นักศึกษาฝึกงาน ระยะสั้น ประจำ Tops, Tops Daily

Tops ประจำ Tops ทุกสาขาทั่วประเทศ ประกาศเมื่อ : 20 Jul 2023

คุณสมบัติ

  • ศึกษาระดับ ปวส. ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ คหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ขยัน อดทน พร้อมปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ฝึกงานได้ตั้งแต่ เดือนขึ้นไป

สวัสดิการ

  • เบี้ยเลี้ยงวันละ 380 - 420 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่)
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
  • ค่าที่พัก 2,500 บาท/เดือน  
  • เครื่องแบบพนักงาน (Uniform)
  • วันหยุดประจำสัปดาห์

ติดต่อสอบถาม

คุณลูกเกด 065-929-0469

คุณติ๊ก 065-929-0466   

APPLY JOB

ตำแหน่งงานแนะนำ / Recommended job